Неділя, 16.05.2021, 22:12
 Петрівський державний аграрний технікум
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гість · RSS
Меню сайта
Разделы новостей
Прийомна [1]
Все про студентів
Виставка [0]
Виступи, виставки і т.д.
Цікаве в світі [0]
Цікаві новини
Програми, ігри [1]
Новини по новим програмам, іграм і т.д.
Відділення [0]
Інформація по відділенням
 Информация о сайте
Петрівський державний аграрний технікум
— один з найстарі­ших сільськогосподар­ських навчальних закладів України



Восени 1920 року, коли ще не стихли шалені битви громадянсь­кої війни в Україні, як пишуть історики, "в порохо­вому диму", наро­дилася в Ку­рисовському замку сільського­сподарська школа, яка готу­вала рільників. Вона називалася Ку­рисово-Покровською. Короткі іс­торичні доку­менти, зібрані дбайливими руками, душею і сер­цем істо­рика, вчителя, ди­ректора Петрівської середньої школи, викладача Пе­трівського радгоспу-технікуму Пилипа Сергійо­вича Суботінова, свід­чать: "При використанні приміщення під школу воно виявилось зруйнованим всередині і зовні, вікна вибиті, двері розламані, навколо за­непад та руїна... Залікувавши болючі виразки колись розкіш­ного маєтку, школа почала свою роботу... Нужда, неприкриті злидні дивляться з усіх куточків, і при всьому цьому все говорить за те, що у школи великі можливості, що вона має щось таке, що дає шанс розвинутися й роз- цвісти... Перший випуск у 1922 році склав 14 чоловік. У 1929 році школу реорганізували в тех­нікум, який до початку війни готував агро­номів і зоотехніків. З 1945 року технікум готує зоотехніків та ветеринарів, а в 1949 році тут відкрили гідро­технічне відділення (4 групи). У 1953 році з'явилося відділення механізації сільського госпо­дарства (2 групи), на той час у технікумі працювали вже 21 викладач і 19 чо­ловік обслуговуючого персоналу". І справді, вже не школа, а технікум продов­жував розвиватися і розцвітати. Вже в 1958 році з Ананьївського сільгосп-технікуму переведено в Пе­трівський дві групи техніків-механіків денного і заочного на­вчання, число викладачів збільшилося до 40, а студентів — до 250. З 1972 року, за рішенням Міністерства сільського господарства УРСР, цей навчальний заклад став іменуватися "Петрівський радгосп-технікум" за рахунок об'єднання Петрівського сільськогосподарсь­кого технікуму і місцевого колгоспу "Україна". У 1981 році до Петрівського радгоспу-технікуму приєднано За­водівський зоотехнічний тех­нікум із сусіднього Березівського ра­йону, колек­тив знову зріс на 16 викладачів, 280 студентів денного та 200 — заочного навчання. У 1985 році прибули ще 17 викладачів та 330 студентів з Ісаїв­ського ветеринарного технікуму Миколаївського району Одеської об­ласті. Ста­ном на 5 жовтня 1985 року в Петрівському радгоспі-техні­кумі навчалося вже 1996 студентів стаціонарного і заочного на­вчання. З ними пра­цювали 104 викладачі. Спеціальність "Організація і технологія ви­робництва сільськогоспо­дарської продукції" створена в 1989 році на базі агрономічного відді­лення. За час її існування підготовлено 100 майстрів сільського гос­подарства виробництва. З 1995 року ця спеціальність реорганізована в спеціальність "Організація і технологія ведення фермерського гос­подарства" і існує понині. Відділення "Землевпорядкування" створене в 1993 році на базі агрономічного. З 1998 року воно функціонує самостійно. У 1998 році рішенням загальних зборів ко­лективу Петрівський радгосп-технікум перейме­новано в Петрівський державний аграрний тех­нікум. А з грудня 2002 року його виробнича частина відділилася від технікуму як самостійне господарство. Петрівський державний аграрний технікум є вищим закладом освіти І рівня акредитації, який здійснює освітню кваліфікаційну дія­льність з метою задоволення освітніх потреб суспільства. Основним завданням Петрівського державного аграрного техні­куму є підготовка висококва­ліфікованих спеціалістів сільського гос­подарства. У технікумі існує шість спеціальностей на чо­тирьох відділеннях денної форми навчання: 1. "Агрономія". 2. "Зооветеринарія". 3. "Ветеринарна медицина". 4. "Механізація сільського господарства". 5. "Організація і технологія ведення фер­мерського господарс­тва". 6. "Землевпорядкування". Заочна форма навчання в технікумі дає мож­ливість здобути спе­ціальності: 1. Технік-механік сільського господарства. 2. Фермер. 3. Землевпорядник. Контингент студентів становить 1199 чоловік, у тому числі на стаціонарному навчанні — 987, на заочному навчанні — 212. Навчальний процес здійснюється з урахуван­ням інноваційних технологій навчання та орієн­тується на формування гармонійно роз­виненої особистості. Підготовку фахівців здійснюють висококвалі­фіковані викладачі, які мають тісний зв'язок з виробництвом. Серед них викладачів вищої ка­тегорії 30 відсотків, спеціалістів І категорії -42 відсотки. Підготовка майбутніх спеціалістів здійснюється в чотирьох кор­пусах, де розміщені кабінети і лабораторії циклів дисциплін з про­фе­сійної підготовки. Технікум поєднує в собі навчальну частину та дослідницьке го­сподарство, де студенти мають можливість закріпити свої теоретичні знання на практиці. Тож і результати навчання високі: 62 випуск­ники в минулому році отримали дипломи з відзнакою. Петрівський державний аграр­ний технікум створює умови для високопродуктив­ної праці, повного роз­криття творчих можливос­тей і здібностей всіх членів колективу, їх про­фесійного росту. Студенти нашого технікуму мають все необхід­не не тільки для навчання та виховання, а й для реалізації своїх творчих потенціалів. Завідувачі відділень, класні керівники, викладачі, вихова­телі систе­матично ведуть цілеспрямовану роботу з патріотичного виховання молоді. Працюють студклуб, бібліотека, спортивні секції. При кабінетах і лабораторіях функціонують гуртки технічної творчо­сті, а в гуртожитках клуби за інтересами: "Молоді господині", "Гос­подар", "В'язання" тощо. Роботи їх учасників щорічно демонстру­ються на виставках технічної творчості. При студентському клубі діють гуртки ху­дожньої самодіяльно­сті: вокальний, художнього читання, клуб КВК, шейпінгу, фольклор­ний ко­лектив пісні та танцю, духовий оркестр, хоровий колектив ви­кладачів та працівників технікуму, СТЕМ (студентський театр естра­дних мініатюр). Художні колективи Петрівського державного технікуму — не­одноразові учасники та лауреати районних, обласних фестивалів ху­дожньої само­діяльності та Всеукраїнського фестивалю ху­дожньої творчості серед колективів аграрних ви­щих навчальних закладів "Со­фіївські зорі". Відділення "Механізація сільського господар­ства" ство­рене в 1957 році, і ось уже 48 ро­ків готує техніків-механіків для сіль­ського госпо­дарства. Контин­гент студентів налічує 300 чо­ло­вік стаці­онар­ного і 154 — заоч­ного навчання. На відділенні пра­цюють 50 до­свід­чених викла­да­чів, у тому числі 16 інженерів-механіків, які мають ве­ликий практич­ний досвід роботи. Для забезпечення якісного навчального про­цесу на відділенні обладнано 20 лабораторій та кабінетів, майстерню, автодром. Є авто­парк з навчальними автомобілями, тракторами і ком­байнами. Основні лабораторії та кабінети осна­щені телевізорами, відеомагнітофонами та комп'ютерами. Практичні заняття проходять на полях нав­чального господарс­тва: студенти берут участь у сівбі, догляді за посівами та збиранні врожаю сільськогосподарських культур. За період навчання в технікумі студенти одер­жують професії слюсаря, токаря, зварника, тракториста, комбайнера, водія транспор­тних засобів категорій В і С. Для них щорічно прово­дяться конкурси "Кращий за професією". Кращі студенти III курсу проходять тижневу практику з дисцип­ліни "Сільськогосподарські машини" в Хорольському аграрному ко­леджі, де отримують посвідчення на право управління тракторами і комбайнами виробництва інозем­них фірм. Планується проходження практики кращими студентами в Англії. Опанувавши зага­льно-технічні і спеціальні дисципліни, студе­нти вмітимуть аналізу­вати тенденції розвитку сільськогосподарської техні­ки, визначати по­требу господарств у технічних засобах і ресур­сах виробництва. По закінченні техні­куму кращі випускники за їх бажанням і за ре­зульта­тами співбесіди за­рахову­ються на III курс Одеського держав­ного аг­рарного університету на відділення "Механіза­ція сільського господарства". При технікумі відкрито фі­лію факультету механізації сільсько­го господарства Одеського аграрного державного універси­тету, де мають змогу заочно навчатись випускники відділення. Професія техніка-землевпорядника передба­чає застосування його професійних знань та на­вичок у сфері землевпорядкування, при прове­денні кадастрової оцінки землі, проектно-пошу­кових робіт на об'єктах державної, приватної і колективної форми власності. Основним завданням землевпорядника у пер­шу чергу є органі­зація належного контролю за дотриманням законодавства України з питань землекористування, землеволодіння, землеустрою і охорони земель, відведення їх для внутрішньогос­по­дарського та індивідуального будівництва, обмір земельних ді­лянок, ведення земельно-кадаст­рової документації та статистич­ної звітності. У нашій країні триває рефо­рмування еконо­мічних відносин на селі, земельна реформа, тож потреба в таких спеціалістах з кожним роком зростає. У Петрівському державному аграрному техні­кумі відділення "Земле­впорядкування" діє з 1993 року. За цей час підготовлено сім випусків. 243 молоді спеціалісти отримали дипломи і знайшли своє місце на виробництві та у вищих навчальних закладах. Теоретичні знання студенти здобувають у доб­ре обладнаних ка­бінетах і лабораторіях у відпо­відності з вимогами щодо підготовки висококва­ліфікованих фахівців землевпорядкування. На­буті теорети­чні знання вони закріплюють в ході практичних занять на геодезич­ному полігоні, а виробничу практику проходять в управліннях та від­ділах земельних ресурсів районних і облас­них адміністрацій, у філіях інституту землеуст­рою і міських кадастрових бюро. Стажування з електронної тахеометрії студенти проходять у навчально-практич­ному центрі з землевпорядку­вання Аграрного технікуму Полтавської держав­ної аграрної академії, де знайомляться з елект­ронними геоде­зичними приладами, виконують польові геодезичні вимірювання та камеральні роботи з обробки результатів, застосовуючи ком­п'ютерну техніку. А у вільний від навчання час для наших сту­дентів — бібліотека, дис­котека, спортивний зал. Сьогодні викладачі відділення мають усі мож­ливості для ефективної організації навчання, проходження практик, працюють у напрямку вдосконалення навчально-виробничого процесу для підготовки висо­кокваліфікованих молод­ших спеціалістів-землевпорядників. Відділення вете­ри­нар­ної меди­цини — одне з найстаріших у тех­ні­кумі. Ство­рене воно ще в 1920 році і вже підго­ту­вало 5000 фельд­ше­рів, по­кликання яких — лікування, діаг­носту­вання, профілактика хво­роб сільсько­госпо­дарських тварин, а та­кож вони можуть бути ап­текарями, лабо­рантами, операторами шту­чного запліднен­ня сільсь­ко­господарських тварин. Під керівництвом досвідчених викладачів студенти вивчають анатомію, патологічну анато­мію, фармакологію, годівлю, тваринниц­тво, хірургію, акушерство, внутрішні незаразні, інфекційні, інвазійні хвороби, ветеринарну справу та ветеринарно-санітарну експертизу продуктів тваринництва, а також інші профілю­ючі дисципліни. Набуті на лекціях і лабораторно-практичних заняттях знання студенти закріплюють під час навчальних і виробничих практик у на­вчально-виробничому господарстві технікуму, в госпо­дарствах Оде­ської та інших областей України. Студенти беруть участь в гуртковій роботі, конкурсах "Кращий за професією", наукових конференціях. Зараз на відділенні навчаються 280 студентів, підготовку яких здійс­нюють 14 висококваліфі­кованих викладачів. Серед випускників відділення ветеринарної медицини є багато керівників сільгосппід­приємств, наукових працівників. Відділення ветеринарної медицини має всі можливості для подальшої підготовки високо­кваліфікованих спеціалістів сільського госпо­дарс­тва. Воно також відчиняє двері перед тими, хто мріє про вищу освіту. Восени 1920 року почала працювати Курисово-Покровська сіль­ськогосподарська школа, яка готувала рільників. 1922 року школа ви­пустила перших 14 спе­ціалістів. З 1929 року школу реорганізу­вали в сільсь­ко­гос­подарський техні­кум, який готував, зок­рема, й агроно­мів. Про­тягом свого існування агроно­мі­чне відділення випу­стило більше 3,5 тис. спе­ціалістів. У 1989 році на від­діленні вве­дено нову спе­ціальність — "Організація і технологія ви­роб­ництва сільськогосподар­ської продукції", яку опану­вали вже більше ста випускни­ків. У 1995 році цю спеціаль­ність реорганізо­вано в іншу — "Організація і технологія ве­дення фермерського господар­ства", яка існує і нині. Зараз на відділенні навчається близько 170 чоловік. Важко назвати господарство в Одесь­кій області, де б не працювали на ланах агрономами випуск­ники Петрівсь­кого державного аграрного технікуму. Серед випускників відділення є керівники та спеціалісти сільськогосподарських підпри­ємств, вчені, політичні діячі. Заочне відділення Петрівського державного аграрного техні­куму органі­зовано в 1958 році. За 46 років тут підготов­лено бли­зько 5000 спе­ціалі­стів сільського госпо­дарства, в тому числі: 12 молодших агроно­мів, 3862 техніки-ме­ханіки сільсь­кого гос­подарства, 730 зоотех­ніків, 148 фермерів - майстрів сільськогосподарсько­го виробництва, 31 технік-землевпоря­дник. Сьогодні заочне відділення готує техніків-механіків сільського гос­подарства, фермерів та техніків-землевпорядників. Тут навчається 280 студентів-заочників. У навчально-виховному процесі використо­вується матеріально-технічна база стаціонарного відділення. Навчальні кабінети та лабо­раторії обладнані у відповідності до вимог навчальних планів і про­грам. Студентів-заочників викликають до техніку­му протягом року тричі: два рази терміном по тижню на очно-групові консультації, під час яких студенти виконують контрольні роботи, і третій раз — на лабораторно-екзаменаційну се­сію терміном 40 днів. Термін навчання студентів-заочників три роки — 3 курси. Сту­денти-заочники спеціаль­ності "Механізація сільського господарства" та "Землевпорядкування" виконують дипломні проекти, а студенти-заочники зі спеціальності "Організація та технологія ведення фермер­сько­го господарства" здають державні іспити. Щорічно на заочне відділення приймають 60 студентів — по 20 на кожну спеціальність. На заочному відділенні працюють викладачі, які мають трива­лий педагогічний стаж і вели­кий досвід роботи. Молодь, яка вступає в самостійне життя, прагне пізнати суть людини і суспільства, навчитись трудитися, розвивати свої здібності, оволодівати культурою, здобути улюблену професію. Випускники шкіл! Запрошуємо вас на на­вчання до Петрівського державного аграр­ного технікуму. У нас ви зможете отримати атестати про сере­дню освіту та диплом спеціаліста. З першокурсниками пра­цюють викладачі, які мають глибокі знання, високу педаго­гічну май­стерність і завжди го­тові прийти на допомогу. На вас чекають добре облад­нані кабінети, в які вкладено багато нашої любові і творчо­сті. Добре організована позакласна робота — це конкурси з пред­метів, гуртки. Ви станете учас­никами предметних олімпіад, виховних заходів: "Золота осінь", "Ерудит", КВК, вікто­рин, брати­мете участь у зма­ганнях, диспутах.
Календарь новостей
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Форма входа
Поиск
Друзья сайта

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0